REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wad produktu lub uszkodzenia otrzymanego towaru, Klient ma prawo zgłosić reklamację. Reklamację należy zgłosić przez formularz dostępny w zakładce Moje zamówienia (po zalogowaniu na konto Klienta) lub pisemnie na adres Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-327 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja".

Rozpatrujemy reklamację w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia. W tym czasie Klient otrzyma decyzję drogą mailową. O ile w danych okolicznościach okaże się to niezbędne, Klient, który zgłasza reklamacje będzie zobligowany (w zależności od decyzji Bayer) do wysyłki reklamowanego produktu do Organizatora na koszt własny albo do jego udostępnienia w miejscu, w którym produkt się znajduje w celu analizy zasadności zgłoszonego roszczenia. W razie uwzględnienia reklamacji (pozytywne rozpatrzenie), Bayer zwróci Klientowi cenę zapłaconą za produkt. Zwrot nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Proces obsługi reklamacji jest szczegółowo opisany w regulaminie dostępnym na stronie sklepu.